REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.rolety.net

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło
PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRODUKT - oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą
PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
REKLAMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej z Wykonawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy
REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę 
SERWIS - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.rolety.net w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą/Usługodawcą umów na odległość
WYKONAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Serwisu internetowego www.rolety.net  Intertech Bogdan Świątkowski 15-476 Białystok ul. Poleska 23 nip 9660697443 regon 200186599
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie  dokumentu  papierowego zawierającego własnoręczny podpis
USŁUGA - oznacza działanie podejmowane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi świadczonej przez Usługodawcę
UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.rolety.net

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu www.rolety.net jest wykonywanie oraz dostarczanie systemów osłonowych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:
  1. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  2. połączenie z siecią internet,
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie www.rolety.net jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Wykonawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Prezentacja na stronie internetowej Serwisu produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.rolety.net podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu www.rolety.net z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą rzeczy wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zwrotu produktu.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.rolety.net 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Standardowo do wszystkich produktów Wykonawca wystawia paragony. W celu uzyskania faktury VAT należy podczas uzupełniania formularza zamówienia kliknąć na przycisk wyboru znajdujący się przy napisie „chcę otrzymać fakturę”.
 3. Zamówienia w Serwisie internetowym www.rolety.net należy składać za pomocą dostępnego formularza zamówienia.
 4. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia  zamówienia, są następujące:
  1. imię i nazwisko,
  2. ulica i nr domu,
  3. kod pocztowy,
  4. miejscowość,
  5. nr telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. firma, jej adres oraz NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
 5. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  1. wybrać odpowiednią kategorię produktów (plisy, żaluzje, rolety, moskitiery, osprzęt do rolet);
  2.  wpisać kolor, wymiary, akcesoria ściśle związane z osobą Kupującego, zindywidualizowane parametry produktu, który ma zostać wykonany przez Wykonawcę dla Kupującego;
  3. wybrać odpowiedni sposób płatności;
  4. kliknąć na pole z napisem „Wyślij”;
  5. podać dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu i przekazać treść zamówienia Wykonawcy klikając na pole z napisem „wyślij”.
 6. Umowa o dzieło zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Serwisu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Wykonawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 8. Cena produktu podana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:
  1. gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
  2. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy wskazanej w §1.  
  3. przelewem na konto
 10. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 11. Czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nigdy nie przekracza 21 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 3 dni robocze, jednakże w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wykonania produktu.

§4. Dostawa produktu

 1. Wykonane produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów).
 2. Wykonawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Wykonawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji. Firma INTERTECH Bogdan Świątkowski odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 3. Koszty dostawy określone są w zakładce Dostawa, a także każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy o dzieło.

§5. Reklamacje dotyczące produktów.

 1. Zgodnie z przepisem art. 638 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 608884919, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: rolety@rolety.net).
 3. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować.
 4. Wykonawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.
 6. Wykonawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego http://www.rolety.net/formularz_reklamacyjny.doc  . Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest
 7. konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 8. W przypadku umowy o dzieło zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą składającym zamówienie w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Wykonawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do wskazanej w §1 siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z Wykonawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Wykonawcy/Usługodawcy (Wykonawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych z Wykonawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Wykonawcy/Usługodawcy.  
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Serwisu internetowego.
 6. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Intertech Bogdan Świątkowski
  ul. Poleska 23
  15-476 Białystok
  nip 9660697443

  Tel. 608884919


  Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
  Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

 

Polityka prywatności